Đại lý tổng công ty xăng dầu Quân Đội - 171 Trường Chinh

Đại lý tổng công ty xăng dầu Quân Đội - 171 Trường Chinh

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử