Ngân hàng Việt Á - Giang Văn Minh

Ngân hàng Việt Á - Giang Văn Minh

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử