Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng tiền thân là Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng, được thành lập ngày 13 thág 9 năm 1961 theo quyết định số 3072/VG của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ ban đầu của Trường là đào tạo cán bộ cán bộ sơ cấp, trung cấp ngân hàng và cán bộ có trình độ cao cấp nghiệp vụ ngân hàng.
Ngày 9 tháng 2 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 30/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Ngân hàng thuộc NHNN Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học ngân hàng. Theo quyết định này, Học viện Ngân hàng là tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng.
Học viện Ngân hàng được tổ chức và hoạt động theo quyết định số 48/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 1 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn 4 sao