Xí nghiệp giặt mài Công nghiệp Minh Anh

Xí nghiệp giặt mài Công nghiệp Minh Anh

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử