Đại học Lao động xã hội - Cơ sở Hà Nội

Đại học Lao động xã hội - Cơ sở Hà Nội

Tiền thân từ trường Trung học Lao động Tiền lương thuộc Bộ Lao động thành lập năm 1961 có nhiệm vụ đào tạo cán bộ lao động tiền lương cho toàn miền bắc.
Năm 1991, trường hợp nhất với trường Quản lý Cán bộ Thương binh Xã hội lấy tên là Trường Cán bộ Lao động – Xã hội.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Siêu thị