Khu tập thể C6

Khu tập thể C6

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm y tế