ATM Military Bank - Số 199B Minh Khai

ATM Military Bank - Số 199B Minh Khai

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử