Công ty xăng dầu khu vực 1 - 26 Đức Giang

Công ty xăng dầu khu vực 1 - 26 Đức Giang

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử