ATM Oceanbank - Số 48 Trần Nhân Tông

ATM Oceanbank - Số 48 Trần Nhân Tông

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử