Bệnh viện 354 Bệnh viện 354

120 , Phố Đốc Ngữ

Quốc Oai
Phú Xuyên