Trường THPT Hồng Thái Trường THPT Hồng Thái

Hồng Giang - Hồng Hà

Long Biên
Mỹ Đức