Phòng Khám Thiên Tâm Phòng Khám Thiên Tâm

Số 212 Nguyễn Lương Bằng

Nhà hàng
Di tích lịch sử