Phòng Khám Thiên Tâm Phòng Khám Thiên Tâm

Số 212 Nguyễn Lương Bằng

Trạm y tế
Di tích lịch sử