ATM HSBC - Số 88 Hàng Bạc ATM HSBC - Số 88 Hàng Bạc

Số 88 Hàng Bạc

Trung tâm thương mại
Di tích lịch sử