Hiệu sách Thạch Thảo Hiệu sách Thạch Thảo

Số 170, Phố Hào Nam

Trung tâm thương mại
Trung tâm ngoại ngữ