Hiệu sách Thạch Thảo Hiệu sách Thạch Thảo

Số 170, Phố Hào Nam

Di tích lịch sử
Trung tâm y tế