Rạp tháng 8 Rạp tháng 8

45 Hàng Bài

Rạp Lý Nam Đế Rạp Lý Nam Đế

17 Lý Nam Đế

Trung tâm thương mại
Phòng cháy chữa cháy