Ngân hàng Phương Nam Ngân hàng Phương Nam

Số 27 Hàng Bài

Trạm y tế
Trung tâm ngoại ngữ