Calvin Klein - Đinh Tiên Hoàng Calvin Klein - Đinh Tiên Hoàng

CT Capital Plaza - 61 Đinh Tiên Hoàng

Phòng khám phụ sản
Trường cấp 3