GPBank Đông Đô GPBank Đông Đô

Số 107, Phố Trần Đại Nghĩa

Di tích lịch sử
Nhà hàng