WWF - Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF - Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên

Số 39, Đường Xuân Diệu

Rose Garden Tower Rose Garden Tower

Số 170, Phố Ngọc Khánh

Phòng cháy chữa cháy
Di tích lịch sử