Orchard Sweet Orchard Sweet

302 Nguyễn Trãi

La Phù La Phù

Xã La Phù

Trạm y tế
Nhà hàng