San Bích - Rửa xe, thay dầu San Bích - Rửa xe, thay dầu

Số 12, Đường Phùng Hưng

Trung tâm ngoại ngữ
Trung tâm thương mại