Cửa hàng xăng dầu số 21 - Khu vực xã Tây Mỗ Tỉnh lộ 70 Cửa hàng xăng dầu số 21 - Khu vực xã Tây Mỗ Tỉnh lộ 70

Khu vực xã Tây Mỗ đường Tỉnh lộ 70

Trung tâm ngoại ngữ
Phòng cháy chữa cháy