Nhà hát Kịch Hà Nội Nhà hát Kịch Hà Nội

42 Tràng Tiền

Phòng khám phụ sản
Trung tâm ngoại ngữ