Pico Plaza - Nguyễn Trãi Pico Plaza - Nguyễn Trãi

76 Nguyễn Trãi

Trung tâm y tế
Trung tâm thương mại