Hệ thống Iris Nguyễn Hệ thống Iris Nguyễn

số 190 Quán Thánh

Di tích lịch sử
Trung tâm y tế