Cầu Đông Trù Cầu Đông Trù

Thượng Thanh

Bệnh viện
Di tích lịch sử