Chung cư 173 Xuân Thủy Chung cư 173 Xuân Thủy

Số 173 Xuân Thủy

Di tích lịch sử
Trung tâm ngoại ngữ