Bệnh viện Da Liễu Hà Nội Bệnh viện Da Liễu Hà Nội

79B Nguyễn Khuyến

Trường cấp 3
Khu vui chơi